Прескочи към съдържанието

Количка

Вашата количка е празна

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ.
ПРОЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА ЗА РАЗФАСОВАНЕ НА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА И ФЛОРАЛНИ ВОДИ СЪС СКЛАДОВА И АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ И ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ

На 27.11.2019г. „Алтея Органикс“ ООД подписа с Държавен фонд „Земеделие“ договор № BG06RDNP001-4.001-0482-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Изграждане на производствена сграда за разфасоване на етерични масла и флорални води със складова и административна част и закупуване на технологично оборудване“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020, подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“.

Проектното предложение предвижда разширяване на настоящите мощности чрез изграждане на нова производствена сграда за разфасоване на розово масло и розова вода с прилежащи към нея складови помещения за съхранение на готовата продукция и закупуване на допълнително технологично оборудване за повишаване на производствения капацитет при производството на розовото масло и розовата вода.

Основните цели на проектното предлжение са подобряване на производствения процес чрез внедряване на нови мощности, подобряване на качеството на произвежданите продукти и подобряване на възможностите за производство на биологични продукти чрез преработка на първични земеделски биологични суровини.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са осигуряване на достатъчно място за производство и съхранение на продукцията от розово масло и розова вода и увеличение на производствения капацитет с 25%. Договорираната безвъзмездна финанова помощ е в размер на 765 773,69 лв.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“
ПРОЕКТ: ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

Проекта е финансиран по Договор No 24/04/1/0/01615 от 21.08.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Целта на инвестицията е увеличаване на приходите от продажбата на земеделска продукция, намаляване себестойността на произведената продукция, намаляване на разходите за производство и подобряване качеството на продуктите чрез използването на модерна и ефективна селскостопанска техника.

Бенефициент: АЛТЕЯ ОРГАНИКС ООД

ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА
“АЛТЕЯ ОРГАНИКС” ООД ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ“,
ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“,
СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ.

На 09.02.2016 г. “Алтея Органикс” ООД подписа с Министерство на икономиката договор BG16RFOP002-2.001-1030-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Подобряване на производствения капацитет на “Алтея Органикс” ООД чрез внедряване на високотехнологично оборудване“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът предвижда внедряване на модерна и високотехнологична автоматизирана линия за пълнене, затваряне и етикетиране на ароматни води и пълнене на кремове, както и модерно и прецизно лабораторно оборудване. Линията за пълнене ще позволи на дружеството да затвори напълно производствения цикъл при производството на ароматни води и кремове в рамките на компанията. Със закупуването на лабораторното оборудване ще може да се следят в реално време параметрите на етеричните масла и водѝ по време на дестилационния процес и ще има възможност да се произвеждат продукти с много високо качество, което ще позволи задоволяване на всички специфични нужди на клиентите. Оборудването ще създаде предпоставки и за разнообразяване продуктовия асортимент на фирмата.

Основните цели на проекта са подобряване на производствения процес и производствения капацитет на дружеството и намаляне себестойността на продукцията, подобряване на качеството на производство и повишаване удовлетвореността на клиентите. Очакваните резултати от изпълнението на проекта са: устойчиво развитие и повишаване конкурентоспособността на предприятието, създаване на реална възможност за засилване на позициите на международните пазари и увеличаване на пазарния дял на “Алтея Органикс” ООД в национален мащаб.

Общата стойност на проекта е 692 261,15 лв., от които предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ е в максимален размер 484 582,80 лв и представлява 70 % от очакваните допустими разходи по проекта.

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТКРИТ ТЪРГ ОТ АЛТЕЯ ОРГАНИКС

Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-2.001-1030-C01 – „Подобряване на производствения капацитет на “Алтея Органикс” ООД чрез внедряване на високотехнологично оборудване”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, “Алтея Органикс” ООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет: ДОСТАВКА НА ПРОИЗВОДСТВЕНО ОБОРУДВАНЕ. Информация и документация за участие в процедурата можете да изтеглите от тук: Покана процедура от Алтея Органикс
Образец 3 – Приложение 3.4
Образец 5 – Приложение 3.7 (Декларация на кандидата)
Образец 7 (Справка декларация оборот)
Образец 8_Справка декл. за изпълнени договори“>Образец 8 (Справка декларация за изпълнени договори)

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТКРИТ ТЪРГ ОТ АЛТЕЯ ОРГАНИКС

Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-2.001-1030-C01 – „Подобряване на производствения капацитет на “Алтея Органикс” ООД чрез внедряване на високотехнологично оборудване” , финансиран от Оперативна програма „ Иновации и конкурентоспособност“ , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, “Алтея Органикс” ООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ. Информация и документация за участие в процедурата можете да изтеглите от тук: Покана процедура от Алтея Органикс
Образец 3 – Приложение 3.4
Образец 5 – Приложение 3.7
www.eufunds.bg
Проект BG16RFOP002-2.001-0972-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.