Информация-за-сайта-1-scaled
Tabela-4.1-scaled

Проект „Подобряване на производствения капацитет на “Алтея Органикс” ООД чрез внедряване на високотехнологично оборудване“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На 09.02.2016 г. “Алтея Органикс” ООД подписа с Министерство на икономиката договор BG16RFOP002-2.001-1030-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Подобряване на производствения капацитет на “Алтея Органикс” ООД чрез внедряване на високотехнологично оборудване“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът предвижда внедряване на модерна и високотехнологична автоматизирана линия за пълнене, затваряне и етикетиране на ароматни води и пълнене на кремове, както и модерно и прецизно лабораторно оборудване. Линията за пълнене ще позволи на дружеството да затвори напълно производствения цикъл при производството на ароматни води и кремове в рамките на компанията. Със закупуването на лабораторното оборудване ще може да се следят в реално време параметрите на етеричните масла и водѝ по време на дестилационния процес и ще има възможност да се произвеждат продукти с много високо качество, което ще позволи задоволяване на всички специфични нужди на клиентите. Оборудването ще създаде предпоставки и за разнообразяване продуктовия асортимент на фирмата.

Основните цели на проекта са подобряване на производствения процес и производствения капацитет на дружеството и намаляне себестойността на продукцията, подобряване на качеството на производство и повишаване удовлетвореността на клиентите.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са: устойчиво развитие и повишаване конкурентоспособността на предприятието, създаване на реална възможност за засилване на позициите на международните пазари и увеличаване на пазарния дял на “Алтея Органикс” ООД в национален мащаб.

Общата стойност на проекта е 692 261,15 лв., от които предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ е в максимален размер 484 582,80 лв и представлява 70 % от очакваните допустими разходи по проекта.

Процедура за открит търг от Алтея Органикс

Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-2.001-1030-C01 – „Подобряване на производствения капацитет на “Алтея Органикс” ООД чрез внедряване на високотехнологично оборудване”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, “Алтея Органикс” ООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет: ДОСТАВКА НА ПРОИЗВОДСТВЕНО ОБОРУДВАНЕ.

Информация и документация за участие в процедурата можете да изтеглите от тук:

Покана процедура от Алтея Органикс
Образец 3 – Приложение 3.4
Образец 5 – Приложение 3.7 (Декларация на кандидата)
Образец 7 (Справка декларация оборот)
Образец 8_Справка декл. за изпълнени договори“>Образец 8 (Справка декларация за изпълнени договори)

 

Процедура за открит търг от Алтея Органикс

Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-2.001-1030-C01 –  „Подобряване на производствения капацитет на “Алтея Органикс” ООД чрез внедряване на високотехнологично оборудване” , финансиран от Оперативна програма „ Иновации и конкурентоспособност“ , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие,  “Алтея Органикс” ООД  обявява процедура за избор на изпълнител с предмет:  ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ.

Информация и документация за участие в процедурата можете да изтеглите от тук:  Покана процедура от Алтея Органикс
Образец 3 – Приложение 3.4
Образец 5 – Приложение 3.7

www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-2.001-0972-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

X